Et bærekraftig prosjekt starter med trekonstruksjoner fra Are Treindustrier

Are Treindustrier leverer produkter og konsepter i tre som er en del av løsningen for et bedre klima. Våre løsninger binder CO2, og bidrar til å redusere klimagassutslippene til atmosfæren. Alt trevirke vi forbruker er sertifisert og kommer fra et bærekraftig skogbruk. Våre løsninger i tre gir gode bomiljøer og god helse – for mennesker og dyr.

Optimalisering
Våre ingeniører minimerer overforbruk i prosjektet gjennom optimalisering av konstruksjonen, og rett produkt til rett sted. Våre løsninger er fleksible, og fremmer sirkuklærøkonomi ved at de enkelt kan gjenbrukes eller endres til alle formål.

Gjennom prefabrikasjon og høy ferdigstillingsgrad reduseres avfall, HMS-risiko og tidsbruk på byggeplass.

Samfunnsansvar
For Are Treindustrier handler bærekraft også om å ta samfunnsansvar og være en ansvarlig og trygg arbeidsgiver som bidrar til lokal sysselsetting og vekst.

I Are Treindustrier ønsker vi mangfold. Vi tror at det blir både morsommere og mer lønnsomt på jobb når vi er litt ulike og utnytter dette til felles beste.

 

Are Treindustriers bærekraftsmål

I Are Treindustrier innretter vi vår innsats i arbeidet med bærekraft i tråd med FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er en global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi har valgt å fokusere på de fire målene hvor vi har størst påvirkningskraft. Våre utvalgte mål ivaretar de tre bærekraftsdimensjonene klima og miljø, sosiale forhold og økonomi.
 

fn8Mål 8 / Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Are Treindustrier bidrar til lokal sysselsetting og økonomisk vekst gjennom lønnsom drift og innkjøp fra lokale leverandører.
Trygt og sikkert arbeidsmiljø, med anstendige lønns- og arbeidsvilkår for alle er viktig for oss. HMS-arbeidet i Are Treindustrier er en integrert del av den daglige driften, og bidrar til økt verdiskapning i form av friske og motiverte medarbeidere, økt driftsikkerhet og kvalitet på våre leveranser. Våre prefabrikerte løsninger forbedrer HMS hos våre kunder.
Vi setter utvikling av våre ansatte høyt, og vi ønsker mangfold – vi tror at det blir både morsommere og mer lønnsomt på jobb når vi er litt ulike og utnytter dette til felles beste.
 
fn11Mål 11 / Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Are Treindustrier skal bidra til at byene i større grad blir bygget ut av fornybart bygningsmateriale - tre. Tre er i seg selv klimapositivt, og et substitutt for energiintensive materialer.
Vi fokuserer på utvikling av fleksible løsninger som kan tilpasses og utfylle eksisterende bygningsmasse, og bidra til rasjonell og bærekraftig fortetting. Våre produkter bidrar til reduserte utslipp i hele byggets levetid, gjennom integrasjon med fornybare energiløsninger og utnyttelse av ny teknologi som sensorikk for å forbedre vedlikehold og forlenge levetid. For våre trebaserte produkter er det utarbeidet LCA hvor produktets klimafotavtrykk gjennom livsløpet er dokumentert.
 
fn12Mål 12 / Ansvarlig forbruk og produksjon
For Are Treindustrier handler bærekraftig forbruk og produksjon om å produsere mer med mindre ressurser, og redusere svinn og avfall både i egen produksjon og på byggeplassen.
Bygg og anleggsbransjen står for 25% av alt avfall i Norge. Are Treindustrier bidrar til å redusere dette gjennom å tilby produkter med høy ferdigstillingsgrad som reduserer avfallsmengden på byggeplass. Vi reduserer svinn gjennom å tilby rett produkt til rett sted, riktig dimensjonering, god produksjonsplanlegging og tilpassede innkjøp. Vi fremmer sirkulærøkonomi ved at våre løsninger enkelt skal kunne gjenbrukes eller endres til andre formål. Vi benytter kortreiste varer i vår produksjon, og utslipp både fra transport og tilvirkning av varer vurderes i valg av leverandør. Vi stiller krav til våre leverandører om PEFC/FSC-sertifisering som  garanterer at trevirket kommer fra bærekraftig skogbruk.
 
fn13Mål 13 / Stoppe klimaendringene
For å oppnå målsetningen i Paris-avtalen om å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader, må klimagassutslippene halveres innen 2030. Bygg og anlegg står for 40 % av klimagassutslippene globalt.
Våre løsninger i tre er en del av løsningen for et bedre klima, da tre binder CO2, og bidrar til å redusere CO2-utslippene til atmosfæren. Are Treindustriers klimagassutslipp fra driften består i stor grad av energiforbruk i produksjon, samt intern og ekstern transport. For å redusere påvirkbare klimagassutslipp, må utslippene være kjente og målbare. Vi fører årlig klimaregnskap som gir oversikt over potensialet for forbedringer, samt grunnlag for prioriteringer av tiltak.

 

Dokumentert klimafordel

Tre binder karbon, og våre produkter i tre vil lagre mer karbon gjennom sin levetid enn de utslippene vår produksjon genererer.

For våre bærende konstruksjoner i tre har vi utarbeidet klimafotavtrykk-analyser; LCA.
LCA beskriver produktets klimapåvirkning fra vugge til port. Dette inkluderer produksjon av råmaterialer, transport til fabrikk, produksjonsprosessen frem til ferdigstilling av produkt for levering kunde eller til lager.

Våre LCA er utarbeidet i henhold til krav i ISO 14044:2006, NS-EN
16485:2014 og NPCR015 (08/2013), hvor komponentene som påvirker global oppvarming i EPD-rammeverket er vurdert.Last ned våre LCA her:
 
AdobeStock_266606682